تجهیزاتخدماتتوسعه حمل و نقل ریلیحمل و نقل ریلی


رویداد ایده بازار راه آهن

ارسال ایده ها در 4 حوزه ی :

هوش تجاری

اینترنت اشیاء

خدمات الکترونیک

تخصیص منابع

🏆 جوایز:

💰اهدا جوایز نفیس به ایده‌های برتر

🏵حمایت از طرح های دارای قابلیت تجاری سازی جهت توسعه طرح ها، ایده ها و فناوری ها تا دستیابی به حداقل محصول قابل پذیرش شامل تامین محل کار، منابع مالی، ارائه مشاوره و ...

🏵ارتباط پایدار با ایده پردازان و فناوران در جهت تجاری سازی محصولات

🏵حمایت از توسعه ایده ها، فناوری ها و طرح ها جهت ارائه در بازارهای جهانی در صورت برخوردار بودن از ویژگی های لازم.

توضیحات بیشتر

لطفا قبل از ارسال ایده این قسمت را مطالعه کنید.

آمار و ارقام

ایده های حوزه هوش تجاری

ایده های حوزه ی اینترنت اشیاء

ایده های حوزه خدمات الکترونیک

ایده های حوزه تخصیص منابع


شورای سیاست گذاری

 

کمیته هماهنگی

 

مهندس سعید قدسی


 

کادر اجرایی

 

مهندس فرشاد خانی


مهندس ملیکا بادین دهش


مهندس شیوا آقازاده


مهندس فاطمه نوری