نتایج نهایی

• ایده های سطح “الف” و دریافت 15 میلیون ریال جایزه، چهار نفر:
✅ ایده‌ی باریار، متعلق به فاطمه کاظمی بابایی؛
✅ ایده‌ی پارک جو ، متعلق به امیر اکبرزاده؛
✅ ایده‌ی سیتی سیر، متعلق به محمدرضا محلوجی؛
✅ ایده‌ی ابر خازن، متعلق به مرضیه آزاد فلاح؛

• ایده های سطح “ب” و دریافت 9 میلیون ریال جایزه، دو نفر:
✅ ایده‌ی سامانه جامع مدیریت، متعلق به محمدباقر رایین آبرومند؛
✅ ایده‌ی موتور جستجوی هوشمند، متعلق به سجاد شهاب‌الدینی؛

• ایده های سطح “ج” و دریافت 5 میلیون ریال جایزه، دو نفر:
✅ ایده‌ی حمل‌ونقل ترکیبی، متعلق به محمدرضا مختاری؛
✅ ایده‌ی طراحی و ساخت سیستم، متعلق به حامد نامی فرد؛